Van de kerkenraadstafel

Dinsdag 11 januari is de kleine kerkenraad bij elkaar geweest. We hebben een aantal punten besproken die we graag willen delen.

Dankbaarheid richting het evangelisatiewerk
Hoewel we niet fysiek bij elkaar konden komen, mochten we toch een kijkje nemen achter de schermen van het evangelisatiewerk. Door veel enthousiaste mensen wordt hier een breed scala aan activiteiten georganiseerd, waarvan we er een paar zullen noemen: Late Summer Fair/Open Monumentendag, samenwerking met andere kerken en speciaal met de Gereformeerde kerk, toerusting voor de gemeente, zoals de cursus ‘luisteren naar Gods stem’, Alpha en Youth Alpha, diverse projecten en zo kunnen we nog wel even doorgaan. Iedereen kan begrijpen dat dat veel inzet vraagt en regelmatig heel veel geregel in een korte tijd. Wij zien altijd de eindresultaten en realiseren ons vaak niet wat er aan vooraf gaat. Hulde aan allen die hierbij betrokken zijn en grote dankbaarheid voor alle inzet!
Wanneer jullie als gemeenteleden hier ook graag in mee willen denken en doen, neem eens contact op met één van de evangelisatieouderlingen, Paula of Tine (hun gegevens staan in de Wegwijzer en op de website).
Extra handen/hoofden/harten zijn van harte welkom!

Verslag vanuit de commissie ‘geestelijk leidinggeven’
Dit is één van de commissies die is voortgekomen uit het project ‘werken aan herstel’, waaraan vanaf juni door diverse commissies op verschillende wijze vorm gegeven is. We kennen allemaal nog wel de ‘7 dagen feest’ in september. Maar er zijn veel meer commissies bezig geweest met diverse onderwerpen. Met elkaar hebben zij heel veel mooie dingen die ons als gemeente aangaan aangepakt. De commissie ‘geestelijk leidinggeven’ heeft zich, samen met gemeenteleden, bezonnen op datgene wat we als gemeente nodig hebben om de toekomst op een goede manier vorm te geven. Zodat iedereen, van jong tot oud, zich bij onze kerk thuis mag voelen. Er zijn mooie ideeën uitgekomen waar we, hopelijk zo snel mogelijk, zeker mee verder kunnen (en moeten).

Benoemingen ambtsdragers
Afgelopen zondag hebben we de nieuwe ambtsdragers mogen bevestigen. Een mooi moment, maar er was ook wel een donker randje. Er zijn in onze twee kerkenraden nog zeven vacatures die niet vervuld zijn. Uiteraard vinden we dat heel jammer, omdat we ons realiseren dat het werk in onze gemeente wel doorgang moet vinden.
In de maanden januari en februari willen we ons tijdens de vergaderingen bezinnen op het benoemingswerk en aandacht schenken aan de nieuwe ambtsdragers en elkaar. In maart
zullen we dan het benoemingswerk weer actief op ons nemen. We willen hierbij vragen om de medewerking van de hele gemeente, want we kunnen het niet alleen.
Willen jullie bidden voor het benoemingswerk en we vragen ook om namen van gemeenteleden die onze mooie groep zouden kunnen/willen versterken, want zelf kennen we niet iedereen.
En wil je meer weten over een ambt, neem dan gerust contact op met iemand van de kerkenraad.

PSP (PsychoSociaal Pastoraat)
Graag willen we jullie nog eens wijzen op deze vorm van pastoraat. Deze commissie van bijstand bestaat uit een werkgroep waarin gemeenteleden vrijwilligerswerk doen. Al deze vrijwilligers zijn door de wijkkerkenraden benoemd en hebben geheimhoudingsplicht. PSP biedt ondersteuning aan gemeenteleden met
psychosociale problemen, geriatrische problemen, chronisch psychiatrische problemen, gemeenteleden met een handicap en met problemen bij het opvoeden. De ondersteuning die vanuit PSP geboden wordt, is een aanvulling op de ambtelijke pastorale zorg en werkt altijd in overleg met de al aanwezige professionele hulpverleners of er wordt wachttijdbegeleiding geboden.
Gisela Mink-Tien is interim coördinator, Peter Korevaar, Janny van der Kolk en Corina van der Kooij zijn medewerkers. Er kan ook met de blokouderling contact worden opgenomen met vragen hierover. In de ‘Wegwijzer’ en op de websitewww.hervormdsliedrecht.nl/gemeente/pastoraat/#springbij zijn de gegevens van het PSP te vinden.

We hopen met deze samenvatting duidelijk te maken dat er heel veel moois gebeurt waar we dankbaar voor zijn, en/maar dat het niet zonder jullie als gemeenteleden mogelijk is.
Mieke van ’t Veer.