A Word from The Pastor

…Geloof
‘Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing’ (Galaten 5: 22-23).

Als je nadenkt over wat geloven precies is dan kun je heel goed terecht bij belijdenisgeschriften die in de protestantse kerken al vele eeuwen hun diensten hebben bewezen. Zowel in de Apostolische geloofsbelijdenis als in de Heidelbergse Catechismus worden hier mooie woorden aan gewijd. Prachtig om deze geschriften er op na te lezen. Maar ook tot de veelvoudigheid van de ene vrucht van de Geest hoort ‘geloof’. Geloof als je
vertrouwen op God en op zijn Zoon Jezus is hier niet iets van jezelf, maar hoort bij het groeizame werk dat de Heilige Geest in uw en mijn leven doet. Geloof heeft in de taal van de Bijbel alles te maken met trouw en vertrouwen. Dus je merkt dat de Heilige Geest aan het werk is als je je vertrouwen stelt op God, als je je toevertrouwt aan Jezus en als je trouw bent in een door de Geest geleide levensstijl. En tegelijk komt in dit geloofsvertrouwen ook weer een belangrijke karaktertrek van God tot uitdrukking: Hij is trouw aan mensen. Je mag geloven dat Hij zich aan ons toevertrouwt en in ons gelooft. Want we zijn schepsels van God, door Hem gemaakt om Hem te eren en te dienen.
Dank u Heer, voor Uw geloof in mij!

Ook het pastorale bezoekwerk aan alle ouderen van boven de 76 jaar wordt weer opgepakt. Niet alleen door mij, maar niet in de laatste plaats door alle bezoekbroeders en -zusters in de wijken 1 en 2. De coördinatoren, ouderling zr. Willy Schouwenburg-van Andel (wijk 1) en ouderling zr. Rita van Ferneij-Molenaar (wijk 2), zijn druk bezig om alle adressen te verdelen over de verschillende (nieuwe en bestaande) bezoekbroeders en -zusters.
Ontvang bij gelegenheid deze broeders en zusters gastvrij in uw huizen.
Hierbij moet ik denken aan de volgende 2 bijbelteksten.
‘Bekommer u om de noden van de heiligen en wees gastvrij’ (Romeinen 12: 13). En ook over de Here Jezus lezen we in Lucas 10 dat Hij ‘… gastvrij werd ontvangen door een vrouw die Marta heette’ (Lucas 10: 38).
Wilt u het ouderenpastoraat gedenken in uw gebeden?

Vredegroet!

Pastor Harm Jansen,
harm.jansen@hervormdsliedrecht.nl, 0649594893.