A Word from The Pastor

Bergrede van Jezus (2): Treurenden
‘Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel’
(Matteüs 5: 3).

In het leven volgen goede en slechte tijden elkaar op. Er is een tijd om te huilen en een tijd om te lachen, een tijd om te rouwen en een tijd om te dansen, zo spreekt de Prediker. God weet van het verdriet dat er in een mensenleven is. Hij kent ons verdriet om de gebrokenheid van ons leven, om de momenten waarop je faalde, fouten maakte en om de verliezen die je hebt geleden. Hij geeft ruimte om dat eerlijk onder ogen te zien en erom te treuren. Want je bent een kwetsbaar en gekwetst mens. En juist langs de weg van de kwetsbaarheid en het treuren wil Hij troost in je leven brengen: de troost, de steun en de nabijheid van Zijn Heilige Geest.
Het verdriet en gebrokenheid is de plaats voor Gods troostende genade. Hoe vreemd het misschien ook klinkt: daar vind je het echte geluk. Schaam je niet voor verdriet en tranen. Geef in je kwetsbaarheid Gods Geest het initiatief om je nabij te zijn. Treur om je gebrokenheid. Dan zal Hij je troosten.

Hemelvaart
En toen ze Jezus zagen, twijfelden enkelen van hen (de elf leerlingen) nog. Maar Hij kwam naar hen toe en zei: ‘Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde… en houdt dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot de voltooiing van deze wereld’ (Matteüs 28: 16-20).

Vredegroet
Pastor Harm Jansen,
harm.jansen@hervormdsliedrecht.nl, 06-49 59 48 93