Ambtsdragerverkiezing wijk 2

De kerkenraad heeft zich in de vergadering van 12 oktober gebogen over de vacatures, die ontstaan per 1 januari 2016. Voorzien moet worden in twee vacatures blokouderling, wegens het niet herkiesbaar zijn van dhr. Paul Bot en dhr. Adri Dekker, twee vacatures diaken van dhr. Hans van der Aa en dhr. Peter Kraaijeveld, en drie vacatures ouderling-kerkrentmeester, namelijk van de heren Wim de Jong, Guus de Jongste en Ad de Waard.

Alvorens over te gaan tot verkiezing en benoeming is gekeken naar mogelijke interne invulling van de ontstane vacatures door verandering van functie van de huidige kerkenraadsleden.
Allereerst werden de aftredende en zich herkiesbaar gesteld hebbende ambtsdragers herbenoemd, te weten mw. Margareth Spijkers-Korevaar, mw. Mieke van ’t Veer en dhr. Hans van der Weijde, tot blokouderling.
Verder nemen mw. Ramona Muilwijk-Schouwenburg (geen herbenoeming, wel wijziging van functie) en dhr. Gert de Bruin (herbenoeming) de plaatsen in van respectievelijk de heren Adri Dekker en Paul Bot, als blokouderling. Daarmee ontstaan twee nieuwe vacatures, namelijk van evangelisatie-ouderling en ouderling scriba.
Als evangelisatie-ouderling is benoemd mw. Paula Redelijkheid-de Heer.
Dhr. Krijn Schep, nu jeugdouderling, is bereid het scribaat op zich te nemen (geen herbenoeming, wel wijziging van functie). Dat betekent, dat er een vacature jeugdouderling ontstaat. Wij vragen de leden van de wijkgemeente met ons mee te denken en namen van kandidaten voor de vacature jeugdouderling in te dienen bij de huidige scriba, dhr. Gert de Bruin.
In de vacatures voor diaken zijn benoemd dhr. Dick de Bruin en dhr. Martijn Vermaas.
In de vacatures voor ouderling-kerkrentmeester zijn benoemd dhr. Gijs van der Leeden, dhr. Martijn de Kock en dhr. Ad Verdoorn, Rivierdijk 428.
Aan de nieuw benoemden is de afgelopen week de benoemingsbrief uitgereikt en gevraagd is, hun schriftelijk antwoord na 1 november, maar uiterlijk vrijdag 6 november, te mogen ontvangen. Wij bidden alle ambtsdragers, her- of nieuw benoemd, wijsheid en Gods zegen toe bij de te nemen beslissing.

Namens de kerkenraad van wijkgemeente 2,
Ad de Waard, voorzitter
Gert de Bruin, scriba