Ambtsdragerverkiezingen Wijk 2

Vacatures ambtsdragers wijk 2
Per eind van elk oneven jaar is de helft van de kerkenraad aftredend.
Voor onze wijk geeft dat het volgende overzicht:
Aftredend en (stelt zich) niet herkiesbaar:
– Wim Achterberg, ouderling,
 aftredend en stelt zich niet herkiesbaar;
– Henk de Deugd, ouderling,
 aftredend en stelt zich niet herkiesbaar;
– Vacature ouderling (i.v.m. het overlijden van Peter Vermaas);
– Anja Visser, ouderling,
 tussentijds aftredend, vacature ouderling;
– Meri Visser, ouderling,
 aftredend en stelt zich niet herkiesbaar;
– Hetty Vermaas, jeugdouderling,
 aftredend en stelt zich niet herkiesbaar;
– Friso Hartmans, evangelisatie-ouderling,
 aftredend en stelt zich niet herkiesbaar;
– Piet Mudde, ouderling-kerkrentmeester,
 aftredend en niet herkiesbaar;
– Pieter de Jong, diaken,
 aftredend en stelt zich niet herkiesbaar.
– Pieter Hofman, ouderling,
 aftredend en stelt zich herkiesbaar;
– Krijn Schep, jeugdouderling,
 aftredend en stelt zich herkiesbaar;
– Piet Verhoef, diaken,
 aftredend en stelt zich herkiesbaar.
Samengevat moet er dus worden voorzien in 5 vacatures ouderling; 1 vacature jeugdouderling;
1 vacature evangelisatieouderling; 1 vacature ouderling-kerkrentmeester en
1 vacature diaken.
Aan de stemgerechtigde (belijdende) gemeenteleden van wijk 2 wordt de gelegenheid
geboden mee te denken. U kunt voor alle vacatures namen van kandidaat-ambtsdragers
indienen bij de scriba van de kerkenraad, dhr. Gert de Bruin, uiterlijk maandag 7 oktober,
schriftelijk en ondertekend. Een aanbeveling voor een kandidaat, welke is voorzien
van 10 handtekeningen van stemgerechtigde gemeenteleden dient de kerkenraad
op de verkiezingslijst te plaatsen c.q. te benoemen.