Beroepingscommissie wijk 2

Als beroepingscommissie hebben we na de vakantie de draad weer opgepakt en ook fysiek kunnen vergaderen, als eerste op 31 augustus en vervolgens elke twee weken. De door selectie samengestelde top 6 van kandidaten hebben we verder beluisterd, bekeken en naar informatie gezocht. We laten ons daarin leiden en mogen er dan ook op vertrouwen dat onze Vader ons de weg wijst. Laat dit ook de voortdurende voorbede van u als gemeentelid zijn.
In de verkenningsfase gaat veel tijd en energie zitten, je wilt zo veel mogelijk te weten komen van de mogelijke kandidaten.
We concentreerden ons in de vakantieperiode op zes predikanten, waarvan we er uiteindelijk drie overhielden waarmee we verder zouden willen gaan. We kwamen tot een volgorde van benadering van deze drie kandidaten. Met onze eerste kandidaat was er, kort samengevat, gezien de huidige situatie en de nodige rust in het gezin, geen ruimte voor een verder traject van nadere kennismaking. De volgorde van benaderen werd doorbroken door nadere informatie van de kandidaat die er als tweede was uitgekomen. Na goed en opnieuw doorspreken en aangevuld met informatie van het mobiliteitsbureau is besloten met deze kandidaat niet verder te gaan. Ook dat zijn teleurstellingen die in de groep moeten worden verwerkt. Inmiddels was wel contact gelegd met de derde predikant en was ons informatiepakket toegezonden.
Bij deze predikant waren de gezinsomstandigheden en de huidige hulp en begeleiding daarin op dit moment van dien aard dat een beroep in overweging nemen teveel onrust zou geven en eigenlijk te vroeg kwam. Dat respecteren we natuurlijk, de deur blijft echter wel op een kier en mocht de Here God er niet in voorzien, dan blijft hij bij ons wel in beeld. Daarin blijven we niet steken, maar we vervolgen onze weg met een volgend zestal. Luisteren, diensten bekijken en informatie verzamelen. We hebben er vertrouwen in dat de Here God ons op het spoor zet en we onze nieuwe herder en leraar zullen vinden.
Bidt u met ons mee? Dat is echt nodig.
Namens de beroepingscommissie wijk 2,
Gert de Bruin (voorzitter)