Nieuwe opzet Doopcatechese [wijk 3/4]

Met ingang van het winterseizoen 2014 – 2015 willen wij starten met een nieuwe opzet van de doopcatechese.

Oude situatie

Tot nu toe werden in de wijken 3 en 4 aparte doopdiensten gehouden. Doopouders lieten hun kinderen door hun wijkpredikant dopen. Het dooponderricht werd door de wijkkerkenraden op verschillende manieren verzorgd. In Wijk 3 ging de ouderling op kraambezoek en legde de predikant een doopbezoek af. Tijdens dat laatste bezoek werd dooponderricht gegeven.
In Wijk 4 ging de predikant op kraambezoek en verzorgde hij de doopzitting. De ouderlingen legden tussen de doopzitting en de doopbediening een huisbezoek af.

Nieuwe opzet

Met ingang van september 2014 worden de doopdiensten in wijk 3 en 4 gezamenlijk gehouden. De predikanten verzorgen, zo mogelijk, om beurten zowel de doopzitting (zie onder: avond 1) als de doopdienst. De predikanten dopen kinderen afkomstig uit wijk 3 en 4. Tijdens de doopzitting is vanuit elke wijk een ouderling aanwezig. De wijkpredikant bezoekt de doopouders na de geboorte en voor de doopzitting. De wijkouderling neemt met de doopouders tussen de doopzitting en de doopdienst contact op.

Inhoud doopcatechese

De doopcatechese bestaat uit drie avonden:

Avond 1
Deze avond wordt verzorgd door de predikant, die de Heilige Doop bedient.
Deze avond is feitelijk de oude ‘doopzitting’. Deze avond wordt gehouden op woensdag (10 dagen voor de doopbediening) om 20.00 uur in het Dienstgebouw.
Deze avond is bedoeld voor alle ouders die hun kind willen laten dopen.
Tijdens deze avond wordt het doopformulier behandeld.
De nadruk ligt deze avond op:
– de drie stukken: ellende, verlossing en dankbaarheid
– de schenking en de vervulling van beloften van God
– de drie doopvragen

Avonden 2 en 3
Deze avonden worden verzorgd door twee echtparen (afkomstig uit wijk 3 en 4).
De kerkenraad hebben Edwin en Heidi van der Poel en Jaco en Ilse van de Graaf bereid gevonden deze avonden te verzorgen.
Deze avonden zijn bedoeld voor ouders:
– die reeds een kind hebben laten dopen, maar die deze avonden nog niet hebben gevolgd
– die hun eerste kind laten dopen
Doopouders hebben de vrijheid aan deze avonden deel te nemen voorafgaand aan of volgend op de doopbediening.

De doopouders maken op avond 2 met elkaar kennis en delen met elkaar de motivatie waarom zij hun kind ten doop hebben gehouden.
Op deze avond valt de nadruk op:
– God als Schepper van het nieuwe leven
– het verbond: de God van het verbond en het verbondskind.
De doopouders worden op avond 3 geholpen om de doop een blijvende plaats te geven in het gezin. De geloofsopvoeding staat centraal. Er worden praktische handreikingen gegevens. Doopouders kunnen elkaar bemoedigen.

Op deze avonden wordt dankbaar gebruik gemaakt van de HGJB-methode ‘Van Generatie op Generatie.’ Ter voorbereiding op deze avonden ontvangen de doopouders het werkboekje en de DVD.

De kerkenraden spreken de wens uit dat deze opzet van de doopcatechese tot een dieper verstaan van de Heilige Doop zal leiden.

Namens de kerkenraden,
Dr. M. Klaassen en Ds. H.J. van der Veen