Synode

Sinds begin vorig jaar heeft de synode van onze Protestantse Kerk digitaal moeten vergaderen. En dat is geen sinecure, waar er zo’n zeventig personen bij de besluitvorming zijn betrokken. We bewonderen het moderamen dat het een weg gevonden heeft om het noodzakelijke toch te kunnen doen.
Komende vrijdag is er een fysieke vergadering. Vanwege de grootte van de ruimte kan niet op Nieuw Hydepark worden vergaderd, zoals we de laatste jaren gewend zijn, maar wijken we uit naar onze oude stek, ‘De Werelt’ in Lunteren. Onder meer staan benoemingen op de agenda, waaronder de voor de hele kerk zo belangrijke benoeming van een scriba, nu dr. René de Reuver, die herbenoemd zou kunnen worden. Ook enkele nieuwe leden van de Raad van Advies voor het Gereformeerd Belijden, adviesorgaan van de synode, waarvan ik voorzitter mag zijn, worden voorgedragen.
We bevelen deze vergadering aan in uw gebeden.

Een hartelijke groet vanuit de pastorie aan de Batelier, ds. G.J. Mink.