Wisseling van de wacht

Afgelopen zondag werden de broeders Henri de Jong, Paul Bot, Gert de Bruin en Peter Kraaijeveld als ouderling bevestigd. Toen kwam ook een eind aan de ambtsperiode van de zusters Rita van Ferneij-Molenaar en Ria Mudde-Struijk, alsmede van de broeders Martin Boelen, Pieter Hofman, Krijn Schep en Willem ’t Jong.
Ter gelegenheid hiervan sprak de fungerend voorzitter van de beide kerkenraden, br. Paul Passchier, in de dienst de hierna volgende woorden:
‘Namens de kerkenraden van wijk 1 en 2 wil ik de nieuwe ambtsdragers Henri, Paul, Gert en Peter van harte welkom heten in de kerkenraad. Wij zijn blij met jullie en dankbaar dat je in het ambt van ouderling onze God, de gemeente van Christus en elkaar wilt dienen. Jullie zijn ambtsdragers met geen, een aantal jaren of juist heel veel ervaring. Hoe dan ook,
– gereed voor de toekomst in afhankelijkheid van onze Heer,
– geleid door de Heilige Geest die je de kracht en juiste woorden geeft en
– gericht op het Koninkrijk van God waarnaar wij als pelgrims op weg zijn.
De dichter zegt:
Het is goed om God de Heer te dienen.
Laat heel de aarde Hem loven en prijzen
om Hem alle eer en hulde te bewijzen.

Het is goed om God de Heer te dienen,
want weet dat de Here de enige God is.
Hij leeft mee in blijdschap en droefenis.

Het is goed om God de Heer te dienen,
Hij heeft alles gemaakt, wij zijn van Hem.
Laten we maar luisteren naar Zijn stem.

Weet je welkom of opnieuw welkom in de kerkenraad en wij zullen elkaar in vergaderingen, commissies en andere kerkelijke activiteiten nog veelvuldig ontmoeten.
Dankbaar zijn wij voor de broeders en zusters die als ambtsdragers vandaag afscheid nemen. Dankbaar voor hun dienstbaarheid aan de Heer en Zijn gemeente. Broeders en zusters met heel veel ervaring op het terrein van leiding geven, organiseren, het uitvoeren van kerkelijke taken, pastorale zorg en nog veel meer. Ervaring en wijsheid, als vruchten van de Geest, die jullie nu op een andere wijze gestalte kunnen geven in de gemeente. Tot eer van God, tot opbouw van de gemeente en tot versterking van ons geloof.
De dichter vervolgt:
Het is goed om God de Heer te dienen.
Kom dan tot Hem en prijs Zijn naam
Met al Zijn schepselen tesaam.

Het is goed om God de Heer te dienen,
want Hij wil altijd voor ons zorgen.
Vertrouw maar op Hem, elke morgen.

Het is goed om God de Heer te dienen.
Gods goedheid reikt tot in eeuwigheid
en Hij is het die ons aller leven leidt.

Beste Rita, Martin, Ria, Pieter, Krijn en Willem, Hij leidt ook jullie leven. Aanvaard onze dank en ga met God’.