Ziekenzalving

De kerkenraad ontving van zr. Marja van den Anker de vraag of bij haar ziekenzalving zou kunnen worden toegepast. Lichamelijke zorgen spelen haar parten en dat heeft ook z’n weerslag op haar psychische en geestelijke welbevinden. Wij zijn mensen uit één stuk en we mogen weten dat God genadig betrokken is op héél de mens, naar lichaam, ziel en geest. Dat besef wordt tot uitdrukking gebracht in het ritueel van de ziekenzalving. Als predikant en blokouderling hebben we hierover gesproken met zr. Van den Anker en haar man. En op woensdag 13 juli willen we om 14.30 uur bij hen thuis een gebedsdienst houden waarin we ook de zalving willen toepassen. Het is van grote betekenis dat dit plaatsvindt ‘in het midden van de gemeente’. We willen u en jou daarom vragen om in gebed om hen heen te staan, en deze weg aan God op te dragen, biddend om zijn heil en zegen.