Discipelschap

Ga dan heen, onderwijs al de volken…

(Matthéüs 28: 19a)

Ter voorbereiding op de gemeenteavond van woensdag 13 november in de Grote Kerk
geef ik u en jou hierbij de samenvatting van mijn preek.

1. Hoe word ik een discipel van de Heere Jezus?
De Heilige Geest heeft in Zijn gereedschapskist twee hulpmiddelen zitten om ons een discipel van de Heere Jezus te maken: de bediening van de Heilige Doop en de prediking van het Heilig Evangelie. De Heilige Geest belooft ons bij de doop, dat Hij ons door het geloof aan de Heere Jezus wil verbinden. En de Heilige Geest vervult die belofte onder de prediking van het Evangelie. En zo maakt Hij ons daadwerkelijk een discipel van de Heere Jezus.

2. Waaraan herken ik een discipel van de Heere Jezus?
Ik noem slechts vijf kenmerken van een discipel van de Heere Jezus:

a. Een discipel is een leerling van de Heere Jezus.
Zoals de twaalf discipelen drie jaar lang onderwijs van de Heere Jezus hebben ontvangen,
zo zitten wij ons leven lang op de leerschool van het geloof. En de belangrijkste les, die wij in de navolging van de Heere Jezus leren is: Ootmoed, Oprechtheid en Eenvoud. De Heere Jezus zegt in Matthéüs 11 vers 29: “En leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart.”

b. Een discipel is een volgeling van de Heere Jezus.
De Heere Jezus roept Petrus en Andreas met deze woorden: Volg Mij! Zo worden wij eveneens geroepen om onze voetstappen in de voetsporen van de Heere Jezus te zetten. De dichter van Psalm 17 zegt: “Ik zet mijn treden in Uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden….”

c. Een discipel is een vertrouweling van de Heere Jezus.
De Bijbel spreekt in dit verband over de verborgen omgang met de Heere. Zoals Henoch wandelt met God, zo gaat de Heere vertrouwelijk om met wie Hem volgt. In Psalm 25 vers 14 lees ik deze prachtige woorden: “Vertrouwelijk gaat de HEERE om met wie Hem vrezen.”

d. Een discipel is een kruisdrager achter de Heere Jezus.
De Heere Jezus zegt in Lukas 9 vers 23: “Als iemand achter Mij wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis dagelijks opnemen en Mij volgen.” Daar moeten wij niet van schrikken. Want de Heere Jezus voegt daar in Johannes 16: 33 aan toe: “In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed, Ik heb de wereld overwonnen.”

e. Een discipel is een getuige van de Heere Jezus.
Het beste getuigenis dat een discipel van de Heere Jezus kan geven, is zijn levenswandel.
Want onze toewijding aan God en onze toewending tot onze naaste maken ons tot een leesbare brief van Christus!

3. Hoe houd ik het vol om discipel van de Heere Jezus te blijven?
In Matthéüs 28 strekt de Heere Zijn armen naar ons uit. Hij zegt in vers 18 tegen Zijn discipelen: “Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.” En in vers 20 voegt Hij daar aan toe: “Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.” En met de arm van Zijn almacht en met de arm van Zijn aanwezigheid sterkt Hij ons bij de uitvoering van onze opdracht: “Gaat dan heen en maak alle volken tot Mijn discipelen.”