God is trouw

 U, Heere, bent een barmhartig en genadig God, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw. (Psalm 86: 15)

In de Bijbel weerklinkt telkens dit refrein: God is getrouw. Trouw is een eigenschap van God. Hij is trouw aan het verbond, dat Hij met Abraham heeft opricht. Van generatie tot generatie blijft God aan Zijn verbond gedenken. De trouw van God wordt zichtbaar in het leven van de Heere Jezus. Hij gaat op weg van kribbe naar kruis. Hij wijkt geen millimeter af van de weg die Hij moet gaan. Hij is trouw aan Zijn roeping om zondaren zalig te maken. Op de kruisheuvel Golgotha roept Hij uit dat het werk volbracht en het doel bereikt is.

Wat betekent dit nu voor ons met het oog op de viering van het Heilig Avondmaal? Ik denk aan twee dingen:

  1. Gods betrouwbare beloften.

Wij worden opgeroepen om ons vertrouwen op deze betrouwbare God te stellen.

Het formulier spoort ons daartoe aan: ‘Laat ieder zijn hart onderzoeken of hij de betrouwbare belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn en dat de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigendom toegerekend en geschonken is.’

  1. Gods betrouwbare tekenen.

De tekenen van brood en wijn zijn betrouwbare tekenen.

Het formulier zegt daarover: ‘Zo dikwijls als u van dit brood eet en uit deze beker drinkt, wordt u door dit betrouwbare teken en onderpand herinnerd aan en verzekerd van Mijn hartelijke liefde en trouw voor u, omdat u anders de eeuwige dood had moeten sterven.’

Met het oog op de viering van het Heilig Avondmaal worden wij opgeroepen om ons hart te richten op deze betrouwbare God, op Zijn betrouwbare beloften en op Zijn betrouwbare tekenen.

Groot is Uw trouw, o Heer, mijn God en Vader
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde,
Die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu.

Groot is Uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer aan mij betoond.

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
en Uw nabijheid, die sterkt en die leidt:
kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.

H.J. van der Veen