Het getal drie en het gebed

(2 Korintiërs 12:8a)

Van huis uit ben ik opgevoed met drie gebeden per dag, bij de maaltijden. Meestal werd door moeder het “Onze Vader “ gebeden aan het begin van de maaltijd en vader sloot als hij op tijd thuis was, de avondmaaltijd altijd af met een vrij gebed. En als vader er niet was, dan deed moeder dat. Drie keer bidden per dag, ik hoop, dat u en jij dat allemaal nog steeds doet. Ook op je werk of als je op school in de kantine eet. Even om stilte vragen. Van Daniël lezen we dat hij ook drie keer per dag op de knieën ging met de ramen open naar Jeruzalem. Drie keer bidden op een dag bij de maaltijd is een goede gewoonte, net als het bidden voor het gaan slapen. De dag met God beginnen en eindigen. De apostel Paulus vertelt, dat hij vanwege een bepaald probleem, dat hij een “doorn in zijn vlees” noemt, God drie keer had gebeden. Drie keer betekent, dat hij heel vaak met God over dit probleem heeft gepraat. Drie keer betekent: steeds weer opnieuw. Tot hij er op gegeven moment mee ophield, omdat God hem had duidelijk gemaakt, dat Hij die “doorn in het vlees” niet zou wegnemen. “Mijn genade is u genoeg” was het antwoord geweest en daar had Paulus genoeg aan om te accepteren, dat zijn probleem niet werd weggenomen.
Het getal drie is dikwijls de aanduiding voor de overtreffende trap. Bileam sloeg zijn ezel drie keer, toen die niet verder wilde lopen, omdat hij de engel van God zag. Drie keer betekent, dat Bileam zijn ezel er stevig van langs heeft gegeven, toen het dier weigerde verder te lopen. Delila is door Simson drie keer bedrogen en de derde keer liep de emmer over. De profeet Elia strekt zich drie keer uit over de jongen van de weduwe van Sarfat, die gestorven was. Pilatus sprak drie keer tot Jezus, Jezus bad drie keer in de hof van Gethsemané, Petrus verloochende zijn Meester drie keer. En liet daarmee aan duidelijkheid niets te wensen over, dat hij volstrekt niets met die Jezus te maken had gehad. Het is de sterkste ontkenning, in overtreffende trap. Het getal drie is de superlativus: groot, groter, grootst.
Drie keer bidden is door blijven bidden tot God antwoordt. Het is goed om wat ons op het hart ligt, zorgen baart, verdriet doet, keer op keer aan God voor te leggen. Om te bidden zonder ophouden. Tot God antwoordt. Drie keer bidden is aanhoudend bidden, blijven bidden, doorbidden. In het geloof dat God hoort en antwoordt. Dat Hij geen bidder zal laten staan. Jezus zegt in de gelijkenis van de onrechtvaardige rechter: “Zal God dan zijn uitverkorenen geen recht verschaffen, die dag en nacht toe Hem roepen en laat Hij hen wachten?”. (Lucas 18;7,8) Ik zeg u, dat Hij hun spoedig recht zal verschaffen. Dag en nacht roepen, hoe vaak is dat? Het is aanhoudend bidden, blijven bidden om iets wat je verdriet doet, bezig houdt, zorgen baart. Het mag, totdat God antwoordt!

Ds. J.F.Tanghé