Het wachtwoord der hervormers

Op vrijdag 31 oktober herdenken wij de hervorming van de kerk. Het is opvallend, dat de Heere met name jonge mannen heeft gebruikt voor de hervorming van de kerk. Luther en Calvijn, Ursinus en Olevianus en vele anderen waren ergens tussen de 25 en 30 jaar oud, toen zij op vooruitgeschoven posities stonden en geestelijk leiding gaven aan de kerk.
Eén van die mannen die jaren later door de Heere bij deze geestelijke strijd om de vernieuwing van de kerk betrokken werd, was Robert Murray M’Cheyne. Deze Schotse predikant was 22 jaar oud toen hij in het ambt bevestigd werd. Toen hij 26 jaar was, maakte hij samen met Andrew Alexander Bonar een indrukwekkende reis naar het beloofde land. Op 29-jarige leeftijd overleed hij aan tyfus. Enkele maanden voor zijn dood schreef hij zijn bekendste gedicht:

Het wachtwoord der hervormers

Eens was ik een vreemd’ling voor God en mijn hart;
Ik kende geen schuld en gevoelde geen smart.
Ik vroeg niet: Mijn ziel, doorziet gij uw lot?
Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God?

Al sprak daar een stem uit de Heilige Blaân
Van ’t Lam, met de zonden der wereld belaân,
Ik zocht bij de kruispaal geen veilige wijk,
‘k stond blind, en van verre, in mijzelven zo rijk.

Ik deed als Jeruzalems dochters weleer:
Ik weende om de pijn van mijn lijdenden Heer,
En dacht er niet aan, dat ik-zelf door mijn schuld
Zijn kroon had gevlochten, Zijn beker gevuld.

Maar toen mij Gods Geest aan mijzelf had ontdekt,
Toen werd in mijn ziele de vreeze gewekt.
Toen voelde ik wat eisen Gods heiligheid deed:
Daar werd al mijn deugd een wegwerpelijk kleed!

Toen vluchtte ik tot Jezus! Hij heeft mij gered;
Hij heeft mij verlost van het vonnis der Wet;
Mijn heil en mijn vrede en mijn leven werd Hij:
Ik boog me, en geloofde, en mijn God sprak mij vrij.

Nu ken ik die waarheid, zo diep als gewis,
Dat Christus-alleen mijn gerechtigheid is!
Nu tart ik de dood, nu verwin ik het graf,
Nu neemt mij geen satan de zegenkroon af!

Nu reis ik getroost onder ’t heiligend kruis,
Naar ’t erfdeel daar Boven in ’t Vaderlijk huis:
Mijn Jezus geleidt mij door de aardse woestijn:
Gestorven voor mij! Zal mijn zwanenzang zijn!