Hope is born in Bethlehem

‘Want een kind is ons geboren,…’
(Jesaja 9: 5a)

We kunnen onze tekst op twee manieren vertalen. We kunnen de tekst lezen in de tegenwoordige tijd: want een kind is geboren. In de tijd van Jesaja hebben de inwoners van Jeruzalem grote verwachtingen van koning Hizkia. Hij beklimt in 715 voor Christus de troon en hij wordt beschouwd als de redder van het vaderland. Maar het is zonneklaar dat deze profetie niet volledig op hem van toepassing kan zijn. Immers: alleen de Heere verschaft hoop. Daarom lezen wij de tekst ook in de toekomende tijd: een kind zal geboren worden. Want: hoop zal geboren worden in Bethlehem

In Bethlehem verschijnt niet een sterke Koning, een stoere Keizer of een dappere Generaal op het wereldtoneel. Integendeel, in Bethlehem wordt een Kind geboren. Maar laten wij ons niet vergissen in dit Kindje. Hij is de Koning van alle koningen, de Heere van alle heren. Niemand is sterker dan Hij. Niemand is machtiger dan Hij.

Als Maria in onze tijd had geleefd, was het nog maar de vraag of de Heere Jezus ook daadwerkelijk geboren zou worden. Velen zouden er bij haar op aandringen om het Kind weg te laten halen. Ze zouden tegen Maria zeggen: je bent nog maar een tiener en een ongehuwde moeder. Je werpt een smet op je familie en je verpest je toekomst. Pleeg abortus, want dit kind is ongewenst. Gelukkig maakt Maria een andere keuze. Zij laat het Kind geboren worden en Hij is hartelijk welkom.

Voor wie is dit kind eigenlijk geboren? De tekst zegt: voor ons. We kunnen ook vertalen: ten gunste van ons, ten behoeve van ons.

Deze woorden hebben allereerst betrekking op het volk Israël. In Bethlehem gloort er hoop voor Israël. De God van Israël zal verlossing zenden. Hij zal uitkomst geven.

Maar in het verlengde van het volk Israël mogen we de tekst ook toepassen op onszelf.  De Heere Jezus is ook speciaal voor ons geboren. We belijden dat met de geloofsbelijdenis van Nicea: ‘Die om ons mensen en om onze zaligheid is neergedaald uit de hemel en vlees is geworden door de Heilige Geest uit de maagd Maria en een mens is geworden. En Die ook voor ons is gekruisigd onder Pontius Pilatus.’

H.J. van der Veen