Meditatie

Want ik schaam mij het evangelie niet; want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft, eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek.
Want gerechtigheid Gods wordt daarin geopenbaard
uit geloof tot geloof, gelijk geschreven staat:
De rechtvaardige zal uit geloof leven.

(Romeinen 1: 16-17)

De apostel Paulus is nog niet in Rome geweest. Hij is wel van plan om naar deze grote wereldstad te gaan. Hij heeft de christelijke gemeente daar ook laten weten, dat hij zal komen. Maar om verschillende redenen is het er nog niet van gekomen. Maar Paulus verlangt er echt naar om naar Rome te gaan. Om de gemeente daar op te bouwen.

De gemeenteleden uit Rome beginnen deze onuitgevoerde plannen belachelijk te vinden. Ze drijven de spot met Paulus. De apostel zou niet naar Rome durven komen. Hij zou te bang zijn voor de geleerdheid van deze stad. Hij zou opzien tegen de leden uit deze gemeente. Paulus is immers maar een gewone tentenmaker. En geweldig preken doet hij ook al niet. Paulus is bang voor gezichtsverlies in Rome. Daarom zegt hij wel te komen, maar ziet hij er telkens van af. Maar als het om het evangelie gaat, schaamt Paulus zich nergens voor. Ook niet voor de rijke en geleerde Romeinen.

Bij ‘schamen’ denken wij aan een rode kleur op het gezicht, aan blozen en stamelen, aan gêne. Maar in het Nieuwe Testament is schaamte geen emotie. Schamen is het tegenovergestelde van belijden. Dat had Paulus ook kunnen zeggen: ‘Ik belijdt immers het evangelie…’ Maar Paulus gebruikt bewust het woord ‘schamen’. Zijn uitspraak wordt zo krachtiger: ook al stuit het evangelie op verzet, toch zal ik het met hart en ziel verdedigen.

Het evangelie betekent: God is in Christus Jezus naar de aarde gekomen. Alleen door Zijn komst en door Zijn offer kunnen mensen worden gered. Dit evangelie werd als eerste aan Joden bekend, maar mocht na Pinksteren over de gehele wereld worden verspreid.

Ja, Zaligheid is er voor iedereen!

Er is moed voor nodig om in deze God te geloven. Het is God Zelf die ons deze moed, dit geloof schenkt. Ook dat is het evangelie. Paulus zegt dit niet, omdat hij nu eenmaal eigenwijs is. Maar omdat hij geroepen is door deze God.

Deze God wil ook ons de moed en het geloof geven, dit evangelie te belijden. Zodat we niet onder de indruk zijn van wat onze maatschappij allemaal te bieden heeft aan geloof en ongeloof. Maar dat we alleen ons toevertrouwen aan de Vader van onze Heer Jezus Christus. De enige bron van het leven en van onze redding.

In Sliedrecht staat het thema discipelschap centraal. Hoe staat u in het geloofsleven? Ziet uw omgeving, rond het huis, op de sportvereniging en op het werk, dat u zich het evangelie niet schaamt? Dat u het belijdt dat Jezus de enige weg is tot het eeuwige leven?

Stof en vragen om over na te denken….

Jan Bas Rozeboom, voorzitter wijk 1