Wanneer Ik het bloed zie

Exodus 12: 13

Te middernacht zou de verderfengel met het oordeel van God door de straten gaan om alle eerstgeborenen te doden. Het oordeel: verdiend, door de zonde.
Voor Israël was er echter uitkomst. Een lam moest van tevoren in het huisgezin worden opgenomen, een ieder in het gezin kon zich zo aan dat zachtmoedige dier hechten. Maar de huisvader slachtte het onschuldige lam, ving het warme levensbloed op dat voor hen vergoten werd en streek dit als een merkteken aan de zijposten en de bovendorpel van de huisdeur. Het huis dat dit merk droeg, had voor het oordeel niet te vrezen. De Heere had het zelf gezegd: “Wanneer Ik het bloed zie, zal Ik ulieden voorbijgaan”.
In Jezus Christus, het ware Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt, in Hem is voldaan aan de eis van God, die de zonde niet ongestraft kan laten, maar die Zelf uitkomst biedt. De straf was op Hem, op dat Lam met het hart van een Herder!
Wat een verantwoordelijkheid voor onze gezinnen, om daar veel over dit Lam te spreken. Voor kinderen in de Israëlitische huizen was de hele handeling vast iets dat ze niet begrepen. Waarom moest zo’n lief lammetje, waarmee ze pas vertrouwd waren geraakt, zijn bloed voor hun leven geven?
Maar hun vader en moeder zullen vast verteld hebben dat dit het enige middel was om in die vreselijke nacht behouden te worden. Ernstig en vol liefde werden ze vermaand om het huis niet te verlaten, maar in stil vertrouwen te schuilen achter het bloed van het lammetje. Dit schuilen achter het bloed van het Lam is het geloof. Vertrouwen op wat Jezus voor ons heeft gedaan. Met ons hele hart steunen op Zijn volbrachte werk! Dat kan voor een ieder: het is genade dat dit aan ons verkondigd wordt. Als we straks door de deur naar buiten of naar binnen gaan, sta dan eens even stil bij de deurpost en kijk naar de zijposten en de bovendorpel en vraag: Is hier in dit huis het teken voor het oog van de Heere zichtbaar? Wordt hier gesproken over het Lam?
Het teken van het bloed moet er zijn, een brede of een smalle strook, een sterk of zwak geloof.
Dan alleen gaat het verderf ons voorbij en wordt in ons huis Jezus Christus gediend en bloeit in ons huis
het eeuwige leven. Halleluja, Lof zij het Lam!
Die onze zonden op zich nam!
Wiens bloed ons heeft geheiligd!
Die dood geweest is, en Hij leeft!
Die ‘t volk, dat Hij ontzondigd heeft,
In eeuwigheid beveiligt!

Pieter Alblas