Algemeen

Contactinformatie College van Diakenen:
Informatie over de diakenen zelf treft u aan onder het kopje kerkenraden en volgens onder een van de wijken wijk 1, wijk 2, wijk 3, wijk 4, op deze website.

1. Organisaties en samenwerking/relaties

1.1. Organisatie
1.2. Samenwerking
1.2.1. Relatie met pastoraat van de 4 wijkkerkenraden
1.2.2. Relatie met zending
1.2.3. Relatie met evangelisatie
1.2.4. Relatie met Algemene Kerkenraad
1.2.5. Relatie met College van Kerkrentmeesters
1.2.6. Relatie met gemeenteleden
1.2.7. Relatie met burgerlijke overheid

2. Diaconale activiteiten

2.1. Commissies, waarin één of meer diakenen zitting hebben

2.2. Diaconale activiteiten/commissies in de gemeente (wel invloed op beleid)
2.2.1. Gehandicaptenwerk
2.2.2. Ouderenwerk
2.2.3. Diaconale werkgroep Spring In
2.2.4. Werk-Contacten-Bank
2.2.5. Commissie Hulp Roemenië
2.2.6. Diaconale Adoptie Commissie

2.3. Diaconale afvaardigingen en betrokkenheid (geen invloed op beleid)
2.3.1. Interkerkelijke Diaconale Commissie (IDC)
2.3.2. Interkerkelijke Terminale Thuiszorg (ITT Hardinxveld-G’dam/Sliedrecht)
2.3.3. Diaconale Commissie Classis Alblasserwaard (DCCA)
2.3.4. De Herberg
2.3.5. Stichting Diaconaal Maatschappelijk

3. Diaconale taken in kerkelijke gemeente

3.1. Taak in de eredienst

3.2. Individuele ondersteuning

3.3. Jeugddiaconaat

3.4. Bewustmaking gemeente van haar diaconale roeping en taak

1. Organisatie en samenwerking/relaties

1.1. Organisatie

Het College van Diakenen is samengesteld uit de diakenen van de vier wijkgemeenten. Elke wijkgemeente heeft vier diakenen. Elke diaken vervult, naast zijn taak in de eredienst en als aanspreekpunt voor het aan hem toegewezen blok, één of meer functies in een commissie of bepaalde organen, dan wel een andere speciale functie. De beide modaliteiten zijn zoveel mogelijk evenredig vertegenwoordigd. De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de Diaconie zijn beschreven in de Kerkorde. Het dagelijks bestuur van de Diaconie bestaat uit vier leden; van iedere wijk is één diaken lid van het Dagelijks Bestuur.

1.2. Samenwerking

Pastorale, Diaconale en Missionaire taken zijn vanouds de kerntaken van de kerkelijke gemeente. Je kunt ze wel onderscheiden maar niet scheiden. Het zijn aspecten van een christen die in het leven van alle dag door elkaar heen lopen. Het is niet alleen een opdracht maar veel meer een levenshouding. Als Diaconie voelen we ons geroepen de gemeente daar bewust van te maken. Samenwerking met andere onderdelen van onze gemeente is daarbij van belang.

1.2.1. Relatie met pastoraat van de 4 wijkkerkenraden

De diakenen zijn ook lid van hun wijkkerkenraad. Als vast agendapunt komen in de vergaderingen van de wijkkerkenraad diaconale aangelegenheden aan de orde. Naast het doen van verslag van diaconale aangelegenheden door de diakenen, kunnen predikanten, ouderlingen en diakenen elkaars aandacht vragen voor concrete diaconale zaken en wijzen op de noodzaak van pastorale zorg in bepaalde situaties. Daar waar diaconale of pastorale zorg direct nodig is wordt bilateraal contact gelegd tussen de betreffende predikant, pastoraal medewerker, ouderling of diaken.

1.2.2. Relatie met zending

Er is een eenheid van zending en werelddiaconaat. Daarom werken de organisatie Kerk in Actie en de Werkgroep Luisterend Dienen bij diverse projecten samen met zendingsorganisaties. Op dit moment is er slechts in geringe mate samenwerking met de beide modaliteitsgebonden zendingscommissies.

1.2.3. Relatie met evangelisatie

Uit de praktijk blijkt, dat elders bepaalde diaconale projecten onderdeel uit maken van het evangelisatiewerk. Soms wordt daaraan door de Diaconie een gift verstrekt. Indien bij het evangelisatiewerk in de plaatselijke kerkelijke gemeente wordt geconstateerd dat diaconale hulp nodig is, kan een beroep worden gedaan op de Diaconie.

1.2.4. Relatie met Algemene Kerkenraad

Op grond van Ordinantie 11, artikel 1-1, van de Kerkorde van de PKN moet de Diaconie haar beleid afstemmen op het beleid van de  Algemene Kerkenraad. De Diaconie doet verslag aan de Algemene Kerkenraad van haar werkzaamheden. Zo komt in de vergadering van de Algemene Kerkenraad het beleidsplan van de Diaconie aan de orde, worden de begroting en de jaarrekening van de Diaconie door de Algemene Kerkenraad vastgesteld en is het onderwerp “diaconale aangelegenheden” een vast punt op de agenda. Vanuit elke wijkgemeente heeft een diaken zitting in de Algemene Kerkenraad. Tenminste één lid van het Dagelijks Bestuur van de Diaconie is daarbij vertegenwoordigd.

1.2.5. Relatie met College van Kerkrentmeesters

Zowel de Diaconie als het College van Kerkrentmeesters zijn min of meer op zichzelf staande instituten. Naast informeel overleg over meestal praktische zaken (o.a. geven van voorlichting aan de gemeente inzake fiscale zaken als giftenaftrek en legaten) is het formeel overleg beperkt tot het gezamenlijk ontwerpen van het collecterooster, voordat dit ter vaststelling door de Algemene Kerkenraad wordt aangeboden. In de praktijk blijkt dit voldoende effectief. Om eenheid te creëren in verplichte publicaties via kerkblad en website vindt afstemming plaats met het College van Kerkrentmeesters (bijv. ANBI-regelgeving).

1.2.6. Relatie met gemeenteleden

Uitvoering van diaconaat vindt met name plaats in en door de gemeenteleden zelf. Daarbij is het van belang dat de gemeente zoveel mogelijk diaconaal bewust is en/of wordt gemaakt. De Diaconie streeft ernaar voortdurend te zoeken naar nieuwe en aanvullende vormen om het diaconaal bewustzijn onder de aandacht te brengen dan wel te vergroten. (Denk daarbij aan het berichtgeving in het kerkblad, project Discipelschap, collectefolders, informatieavonden.)

1.2.7. Relatie met burgerlijke overheid (inzake WMO)

Per 1 januari 2015 is de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) ingrijpend gewijzigd. Dat heeft verstrekkende gevolgen voor zowel burgerlijke als kerkelijke gemeenteleden. Steeds meer wordt er een beroep gedaan op de zelfredzaamheid van iedere burger. Daarbij wordt ook de samenwerking gezocht met organisaties die mensen hulp bieden in bepaalde situaties.

Er vindt op verschillende niveaus overleg plaats om te bezien wat de rol van de Diaconie en andere vrijwilligersorganisaties kan zijn. Binnen de WMO wordt van de mensen verwacht dat zij eerst in hun omgeving op zoek gaan naar hulp voordat zij aankloppen bij de overheid. Vanuit de Diaconie is er al een grote taak weggelegd aan ondersteunende activiteiten, bijvoorbeeld Spring In. Als Diaconie zullen we alert blijven op de verdere ontwikkelingen op dit gebied. Contacten met de burgerlijke overheid lopen via de Interkerkelijke Diaconale Commissie. De Diaconie koppelt de hulpvrager aan de professional (wijst dus de weg).

2. Diaconale activiteiten

2.1. Commissies, waarin één of meer diakenen zitting hebben

De Diaconie is met een of meer diakenen vertegenwoordigd in verschillende diaconale commissies, organen e.d. De relatie met deze commissies is verschillend. De diakenen zijn contactpersoon tussen de Diaconie en de commissie. In de Diaconievergadering doen zij verslag van de belangrijkste zaken, waar de commissies mee bezig zijn. Ook verleent de Diaconie waar nodig een financiële bijdrage, dan wel staat de Diaconie garant voor eventuele tekorten.
Gelet op het bepaalde in de Plaatselijke Regeling zijn met de Diaconale Werkgroep Spring In, de Commissie Hulp Roemenië, de Diaconale Adoptie Commissie en de Werk-Contacten-Bank (schriftelijke) afspraken gemaakt over de samenstelling, de doelstelling, de werkzaamheden, de bevoegdheden en de verantwoording van de commissies.

In het Kerkblad wordt bij de algemene voorlichting over de diaconale activiteiten ook beknopt aandacht besteed aan de werkzaamheden van de commissies. Uitgebreider gebeurt dit door de commissies zelf. Tenminste 2-jaarlijks wordt een uitgebreide informatiebrochure uitgebracht met daarin o.a. een verslag van de diaconale activiteiten die hebben plaatsgevonden.

2.2. Diaconale activiteiten/commissies in de gemeente (wel invloed op beleid)

2.2.1. Gehandicaptenwerk

Uitgangspunt bij het gehandicaptenwerk is dat het zich hoofdzakelijk richt op de verstandelijk gehandicapten en niet op lichamelijk gehandicapten. Onder verantwoordelijkheid van de Jeugdraad is de club ‘Regenboog’ actief voor zowel jongere als oudere personen in de doelgroep van anders begaafden. Onder verantwoordelijkheid van de Diaconie worden de volgende activiteiten uitgevoerd:

 • Het publiceren van data van verjaardagen in Kerkblad.
 • Versturen van verjaardagskaarten aan gehandicapten.
 • Jaarlijks verstrekken van een kerstattentie ter bemoediging.

Meer weten: zie onder contacten.

2.2.2. Ouderenwerk

A. Commissie ouderenwerk (zie afzonderlijke info op deze website)

Deze commissie organiseert gedurende het seizoen maandelijks een ontspanningsmiddag voor ouderen. Twee maal per jaar wordt een dagreis georganiseerd voor ouderen waar een gedeeltelijke eigen bijdrage voor wordt gevraagd. Jaarlijks wordt door de Diaconie een budget beschikbaar gesteld voor het organiseren van deze activiteiten. De commissie doet verslag (inhoudelijk en financieel) aan verantwoordelijke diaken + penningmeester.
Meer weten: zie onder contacten.

B. Kerstattenties

Jaarlijks wordt aan de volgende gemeenteleden een Kerstattentie verstrekt:

 • Alle gemeenteleden van 79 jaar en ouder.
 • Alle gemeenteleden, die in het ziekenhuis gelegen hebben of (ernstig) ziek thuis verblijven.
 • Personen, die in een bijzondere situatie verkeren.
C. Paasgroetactie

Rond Pasen ontvangen zieke gemeenteleden en gemeenteleden van 75 jaar en ouder (m.i.v. 2016, voorheen 70) een Paasgroet in de vorm van een fruitbakje of iets dergelijks. Deze actie wordt door een los van de Diaconie staande commissie gevoerd. De collecte in de 1e rondgang op palmzondag is bestemd voor deze actie. De Diaconie staat garant voor het tekort in de exploitatie. Jaarlijks wordt een financieel overzicht verstrekt aan de penningmeester.

D. Grootletterbijbels (zie afzonderlijke informatie op deze website)

Deze Bijbels worden in bruikleen verstrekt aan gemeenteleden die daaraan behoefte hebben. Regelmatig wordt in het Kerkblad op deze mogelijkheid gewezen.

2.2.3. Diaconale Werkgroep Spring In (zie afzonderlijke informatie op deze website)

Spring In algemeen (zie afzonderlijke informatie op deze website)Gastgezinnen (zie afzonderlijke informatie op deze website)Maaltijden – alleengaanden (zie afzonderlijke informatie op deze website)

2.2.4. Commissie Hulp Roemenië (zie afzonderlijke informatie op deze website)

2.2.5. Diaconale Adoptie Commissie (zie afzonderlijke informatie op deze website)

2.3. Diaconale afvaardigingen en betrokkenheid (geen invloed op beleid)

2.3.1. Interkerkelijke Diaconale Commissie (IDC)

Wij zijn als Diaconie contact voor / doorverwijzer naar bijvoorbeeld Voedselbank.
Aan niet-kerkelijke inwoners kan financiële ondersteuning worden verleend via de Interkerkelijke Diaconale Commissie waarin de Diaconie is vertegenwoordigd. Dergelijke aanvragen worden doorgespeeld naar het Dagelijks Bestuur van de IDC. Met andere participerende kerkgenootschappen worden de financiële middelen aan de commissie verstrekt. Onze Diaconie draagt voor maximaal 3.000 leden bij. De andere participerende kerken betalen dit per dooplid. De IDC is in het kader van de WMO-ontwikkelingen de gesprekspartner van de burgerlijke overheid namens de aangesloten kerkgenootschappen.

2.3.2. Interkerkelijke Terminale Thuiszorg (ITT Hardinxveld-Giessendam/Sliedrecht)

Veel mensen willen de terminale of laatste levensfase doorbrengen in de voor hen meest vertrouwde omgeving en dat is meestal thuis. Toch is dit niet altijd mogelijk, want zij hebben vaak veel verzorging nodig en dat komt dan neer op de schouders van de familie. De Interkerkelijke Terminale Thuiszorg wil daarom door versterking van de mantelzorg (familie en vrienden) en in samenwerking met de professionele zorg (arts, verpleegkundigen en gezinsverzorging) stimuleren dat mensen hun laatste levensfase wel thuis kunnen doorbrengen.

Doelgroepomschrijving:
Alle inwoners van Sliedrecht en Hardinxveld-Giessendam die in de terminale levensfase verkeren en thuis willen sterven, kunnen in aanmerking komen voor zorg.

2.3.3. Diaconale Commissie Classis Alblasserwaard (DCCA)

 • Organiseren toerustingsavonden voor diakenen (2x per jaar).
 • Bezinning op diaconale zaken in de classis.

Elke classicale vergadering zal worden bijgewoond door minimaal één diaken vanuit onze Diaconie. Deze doet verslag op de reguliere diaconievergaderingen.

2.3.4. De Herberg

 • Fungeren als aanspreekpunt.
 • Informatie verstrekken over De Herberg.
 • Indien nodig een financiële bijdrage verstrekken in de kosten van verblijf.
 • Jaarlijkse ondersteuning door middel van één collecteopbrengst Heilig Avondmaal.

De ziektekostenverzekeraars zijn terughoudend in het vergoeden van de verblijfkosten in De Herberg. De Diaconie kan  bijdragen slechts in die gevallen wanneer de ziektekostenverzekeraar dat niet doet.

2.3.5. Stichting Diaconaal Maatschappelijk Werk Alblasserwaard & Vijfheerenlanden

Het DMW A&V is in 1996 opgericht door een aantal diaconieën uit de regio. Zij signaleerden een grote behoefte aan christelijke maatschappelijke hulpverlening in hun regio. Vanuit de Bijbelse opdracht tot naastenliefde biedt het DMW hulp aan mensen in nood. De hulpverlening wordt uitgevoerd door maatschappelijk werkenden van Stichting Schuilplaats. Een interkerkelijke, landelijk werkende, professionele, gecertificeerde hulpverleningsorganisatie. Het maatschappelijk werk biedt hulp bij relatie- en opvoedingsproblemen, psychische – en psychosomatische problemen, seksuele problemen en verwerkingsproblematiek. De hulp die het DMW aanbiedt is kosteloos en staat open voor alle inwoners van de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. De hulp wordt verleend vanuit de locatie in Sliedrecht.
Meer weten: zie onder contacten.

3. Diaconale taken in kerkelijke gemeente

3.1. Taak in de eredienst

 • In de eredienst is tenminste één diaken aanwezig.
 • De diakenen zorgen voor het collecteren.
 • Verlenen hulp bij de bediening van het Heilig Avondmaal.
 • Deze taken oefenen zij ook uit bij de bediening van het Heilig Avondmaal in het verzorgingshuis Huize Overslydrecht. In voorkomende gevallen gebeurt dit ook door de diakenen van de wijken 1 en 2 in het verpleeghuis Waerthove. Daarnaast maken de diakenen van deze beide wijken het mogelijk dat gemeenteleden van die wijken, indien zij dat wensen, tijdens de eredienst thuis het Heilig Avondmaal kunnen vieren.

3.2. Individuele ondersteuning

Wat doen we nu?
Individuele gemeenteleden kunnen daar waar dat nodig is, en de overheid daarvoor geen mogelijkheden heeft, financieel worden ondersteund. Ook worden zij, indien nodig, verwezen naar professionele instanties voor begeleiding bij hun financiële huishouding of andere benodigde hulpverlening. Diaconale ondersteuning is vooral gericht op de korte termijn. Bedrijven komen niet in aanmerking voor steun van de Diaconie.

Het is vaak niet eenvoudig te weten te komen, welke gemeenteleden financiële ondersteuning nodig hebben. Naast het zelf hebben van een “open oor en oog” wordt de Diaconie vaak door de predikanten, ouderlingen, gemeenteleden en “derden” op (financiële) probleemsituaties geattendeerd. Ondersteuning kan ook, hetzij direct, hetzij indirect, bestaan uit maatschappelijke hulp of begeleiding of doorverwijzing naar anderen.

Aan niet-kerkelijke inwoners kan financiële ondersteuning worden verleend via de Interkerkelijke Diaconale Commissie (zie § 2.3.1.).
Hiervoor gelden, voor zover van toepassing, de eerder genoemde criteria.

Jaarlijks wordt aan de volgende gemeenteleden een Kerstpakket verstrekt:

 • Gemeenteleden, die in een financieel moeilijke situatie verkeren.

3.3. Jeugddiaconaat

Het jeugddiaconaat zoekt de samenwerking binnen de gemeente waar de jongeren actief zijn, zoals clubs, catechese, (huis)bijbelstudiegroepen etc. Met name om in samenwerking het belang van het diaconaat beter zichtbaar te maken en de jongeren daarin al vroeg te laten groeien.

Vanuit wat het diaconaat is of betekent worden activiteiten/ontmoetingen door jongeren of in samenwerking met de jongeren georganiseerd. Dit wordt gerealiseerd door het stellen van heldere doelen waarin thema’s zoals elkaar dienen, gerechtigheid, barmhartigheid, rentmeesterschap, verslaving, vergeving en bijvoorbeeld zorg worden uitgewerkt tot een eventuele activiteit. Hierbij kan ook worden gedacht aan ontmoetingen dan wel het geven van een stukje onderwijs en zo mogelijk wordt dit met de jongeren geëvalueerd.

Jeugddiaconaat is niet iets wat op zichzelf staat maar zal verweven moeten worden door de hele gemeente (zowel wijk 1 en 2 als 3 en 4). De jeugddiaconie commissie zal hiervoor samenwerken met andere groepen/commissies binnen de gemeente, zoals zending, catechisatie, zondagsschool, clubs etc. en zal proberen in samenwerking bovengenoemde thema’s vorm te geven.

De activiteiten die door de jeugddiaconie commissie worden opgepakt zullen steeds worden geëvalueerd en waar mogelijk worden bijgesteld en verbeterd. Daarnaast zal worden gekeken naar de leeftijdsgroepen binnen de gemeente, zodat iedereen wordt bereikt en ook wordt betrokken. Ook zal er naar passende activiteiten worden gezocht voor elke leeftijdsgroep.  Bij elke activiteit zullen heldere doelen worden gesteld en zal naar manieren worden gezocht om terugkerende activiteiten te borgen bijv. door beleid, visie en/of draaiboek.

Activiteiten die nu onder het jeugddiaconaat vallen zijn:
Werkvakanties in samenwerking met zendingscommissie, Ouderen Jongeren bezoek in samenwerking met catechisatie, diaconale activiteit bijbelweek in samenwerking met WTE (werkgroep tiener evangelisatie).

3.4 Bewustmaking gemeente van haar diaconale roeping en taak

 • Publiceren in het Kerkblad en op de website van diaconale collecten met een specifiek doel.
 • Publiceren in het Kerkblad en op de website, indien de taken van de diakenen opnieuw zijn verdeeld.
 • Verstrekken informatie in het blad de Wegwijzer.
 • Verstrekken informatie op de website van de Hervormde Gemeente Sliedrecht.
 • Stimuleren deelnemen gemeenteleden aan diaconale commissies.
 • De diaconale commissies verzorgen hun eigen publiciteit.
 • Ruime informatieverstrekking m.b.t. collecte met doelbestemming.

Kort verslag van de diaconievergadering in het kerkblad.